Үйл ажиллагаа
Маркшейдер, геодезийн хэмжилт зураглал
Бид дараах үйлчилгээг цогцоор үзүүлнэ.
Үүнд: 
 • Ил болон далд уурхайд хийгдэх төрөл бүрийн маркшейдерийн ажлын хэмжилт, боловсруулалтын ажлыг удирдан зохион байгуулах, газрын хэвлийн маркшейдерийн зураглал хийх.
 • Ил болон далд уурхайн малталт нэвтрэлтэд чиглэл өгөх, маркшейдерийн график зураг бэлтгэх, гаргах болон уулын болон маркшейдерийн ажлын төлөвлөгөө гаргах тэдгээрийн бүх төрлийн холбоо, чиглэл, уурхайн нээлт зэргийг онолын түвшинд гүйцэтгэх.
 • Уурхайн сар бүрийн ахилт, олборлосон хүдрийн хэмжээ, хөрс хуулалтын хэмжээг тодорхойлох, уурхайн талбайд хийгдэх тэсэлгээний хамрах хүрээг гаргах, тооцоолох, тэсэлгээний цооногуудын байрлалыг тогтоох.
 • Тэсрэх бодисын зарцуулалт, тэсрэх бодисын хэмжээ, хувийн зарцуулалт зэргийг тэсэлгээ хийх цооногтой харьцуулан тодорхойлох, тэсэлгээний дараах хөрс, хүдрийн блокын хэмжээг гаргах.
 • Уурхай дахь тээврийн зайг оновчлох, техникийн бүтээлийн хэмжээг ихэсгэх, траншейн налууг тодорхойлох гэх мэт үйлчилгээг үзүүлнэ. 
 • Улсын GPS-ын сүлжээний хэмжилт
 • Нивелирдлэгийн II, III, IV анги, техникийн нивелирдлэг
 • Байр зүйн тоон зураглал (1:500 – 1:10000)
 • Төмөр зам ба авто замын хэмжилт, нарийвчилсан зураглал
 • Геологи хайгуул, уул уурхайн олборлолтын тоон зураглал, хяналт мониторинг
 • Инженерийн геодезийн нарийвчилсан хэмжилт, боловсруулалт
 • Цахилгаан дулааны ашиглалтын шугамын трасс, шугаман байгууламжийн нарийвчилсан зураглал
 • Усны хайгуул, барилга байгууламжын зураглал
 • Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл
 • Шинээр баригдаж буй барилга байгууламжын гүйцэтгэлийн зураглал