Үйл ажиллагаа
Төслийн удирдлага
Манай компани нь төслийн удирдлагын талаарх мэдлэг, туршлагадаа тулгуурлан үндсэн үйл ажиллагаандаа холбогдох чиглэлээр төрийн ба хувийн компаниудын захиалгаар дараах ажлуудыг гүйцэтгэх боломжтой. Үүнд: 
  • Хамаарах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээний төслүүдийг гүйцэтгэх
  • Төслийн үйл ажиллагааны менежмент, удирдлагаар хангах 
  • Технологийн судалгаа
  • Төслийг улсын комист хүлээлгэн өгөх
  • Тэсрэх бодисын зарцуулалт, тэсрэх бодисын хэмжээ, хувийн зарцуулалт зэргийг тэсэлгээ хийх цооногтой харьцуулан тодорхойлох, тэсэлгээний дараах хөрс, хүдрийн блокын хэмжээг гаргах.
  • Уурхай дахь тээврийн зайг оновчлох, техникийн бүтээлийн хэмжээг ихэсгэх, траншейн налууг тодорхойлох гэх мэт үйлчилгээг үзүүлнэ.